Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Liikennehankkeisiin vauhtia

19. marraskuuta 2015

Huoli Suomen kilpailukyvystä on yhteinen. Tarvitsemme lisää investointeja ja uusia työpaikkoja eri puolille Suomea. Viime vaalikaudella tehtiin useita toimenpiteitä uusien investointien vauhdittamiseksi muunmuassa laskettiin yhteisöveroa sekä panostettiin toista miljardia euroa liikenneinfrastruktuuriin. Logistiikalla ja likenneverkostolla onkin iso merkitys sekä aluetalouden että koko Suomen kilpailukyvyn kannalta. Liikenneverkosto on talouden verisuonisto. Jos verkosto ei toimi, ei talouskaan kasva.

Sipilän hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan liikenneverkoston korjausvelan hoitamisen yhdeksi kärkihankkeeksi. Tämä on hyvä asia. Korjausvelkaa on syntynyt vuosien ja vuosikymmenten saatossa niin raiteille kuin maanteille. Perusradan ja -tiepitoon on syytä panostaa eduskunnan tahdon mukaisesti. Olennaista on kuitenkin myös pohtia, millaisia hankkeita "korjausvelan hoitoon" varatulla 600 miljoonalla eurolla on tarkoitus hoitaa. Millaiset ovat kriteerit hankkeille, jotka saavat valtion korjausvelan hoitamiseen tarkoitettua rahoitusta?

Kriteerit olisi syytä laatia mahdollisimman avoimesti ja laajapohjaisesti parlamentaarisessa työryhmässä. Tämä antaisi mahdollisuuden huolelliseen valmisteluun, joka toimisi pohjana rahoituksen suuntaamiselle.

Koko 600 miljoonaa euroa ei voida kohdentaa pelkästään perustien- tai radanpitoon vaan nyt tulisi katsoa laajemminkin hankkeita, joilla aidosti parannetaan elinkeinoelämän, olemassa olevan teollisuuden ja yritysten toimintaedellytyksiä. Sitä kautta luodaan myös edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle, mitä kipeästi tarvitsemme.

Eri puolilla Suomea on pieniä tie-, rata- ja vesiväylähankkeita vireillä, millä parannetaan alueen kilpailukykyä. Myös näihin tulevaisuushankkeisiin tulisi pystyä osoittamaan rahoitusta. Koska hallituksella ei ole varattuna lähivuosien valtiontalouden kehyksiin rahoitusta uusiin liikennehankkeisiin, on korjausvelan hoitamiseen osoitettu rahoitus ainoa mahdollisuus saada näitä teollisuudelle ja aluetaloudelle välttämättömiä hankkeita eteenpäin. Siihen pitäisi myös antaa mahdollisuus.

Toivottavasti liikenneministeri käynnistääkin mahdollisimman nopeasti parlamentaarisen valmistelutyön korjausvelkakriteereiden laatimiseksi. Maakunnissa jo odotetaan sitä. Suomen tulevaisuuden rakentaminen edellyttää myös liikennehankkeiden vauhdittamista.

Blogi