Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nuorten mielenterveyteen panostaminen on tulevaisuusinvestointi

25. maaliskuuta 2019

Nuorten ja opiskelijoiden asiat puhuttivat viime viikolla, kun Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vieraili Kokkolassa. Tapasimme Centria-ammattikorkeakoulun johtoa ja opiskelijakuntaa sekä nuorisovaltuuston väkeä Nuorisokeskus Vingessä.

Yleisesti nuorten hyvinvointi on parantunut Suomessa 2000-luvulla. Suhteet vanhempiin ovat kehittyneet myönteisesti. Koulun fyysiset työolot ja työilmapiiriin liittyvät tekijät ovat parantuneet. Nuoret kokevat terveydentilansa paremmaksi. Monet terveystottumukset ovat kohentuneet, tupakointi ja humalajuominen ovat vähentyneet ja liikunnan harrastaminen lisääntynyt.

Fyysisen hyvinvoinnin puolella kehitys on myönteistä mutta mielenterveysongelmat ovat vakava huolenaihe. Mielenterveysongelmat nimittäin ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisin terveysongelma. Noin joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveysongelmasta, ja mielenterveyden häiriöt ovat suurin tekijä nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kansantaloudelle mielenterveyden suorat ja välilliset kustannukset ovat noin 6 miljardia euroa vuodessa. Investoinnit mielenterveyden edistämiseen ja hoitoihin ovat vain murto-osa tästä.

Riittävillä resursseilla esimerkiksi kouluissa ja varhaisella puuttumisella voidaan tehokkaimmin estää ongelmien kasvaminen ja kasaantuminen tulevaisuudessa. Tärkeää on, että mielenterveyspalveluita on saatavilla siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Kynnys palvelujen käyttöön pitää olla mahdollisimman matala.

Opiskelijoiden kohdalla mielenterveys- ja päihdehäiriöt voivat liittyä opiskelijan kokemaan kuormittuneisuuteen ja opiskelustressiin. Toisaalta oireilu haittaa opiskelukykyä ja lisää riskiä opintojen venymiseen ja keskeytymiseen sekä heikentää mahdollisuuksia sijoittautua työelämään. Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävien ja hoidollisten palvelujen tuleekin huomioida opiskeluun liittyvät erityispiirteet ja opiskelukyvyn tukeminen.

SDP on julkaissut toimenpideohjelman, joka sisältää 16 ehdotusta lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ohjelmassa ehdotetaan muun muassa valtakunnallisen kouluterveyskyselyn kattavuuden laajentamista, väestön mielenterveystaitojen kehittämistä ja oppilas- ja opiskelijahuollon riittävien resurssien turvaamista.

Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön resurssien lisäys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin sekä inhimillisesti että euroilla mitattuna.

Blogi