Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi ei saa jarruttaa verovälttelyn kitkemistä

08. tammikuuta 2016

Veroparatiisitalous haavoittaa valtioita ja ennen kaikkea niiden kansalaisia vieden pohjaa julkisen hyvinvoinnin rakentamiselta. Vuoden takainen Luxleaks-tietovuoto toi päivänvaloon useiden eurooppalaisten suuryritysten Luxemburgin valtion kanssa solmituista verosopimuksista käärimät valtavat hyödyt. Tiedot tulivat julkisuuteen tutkivien toimittajien kansainvälisen ICIJ-järjestön kautta. Jotta tiedonsaannin avoimuus ei olisi vain rohkeiden yksilöiden varassa, EU:n on toimittava oikeudenmukaisen verotuksen eteen.

EU-maat ovat laiminlyöneet yhteistyön aggressiivisen verosuunnittelun torjumisessa ja komissio on epäonnistunut jäsenmaiden toiminnan valvomisessa, todettiin Euroopan parlamentin veropäätöksiä tutkineen TAXE-erityisvaliokunnan hiljattain valmistuneessa raportissa. Toimenpiteiksi parlamentti suositteli muun muassa yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa, monikansallisten suuryritysten julkista maakohtaista raportointia, veropäätösten julkisuutta sekä tietovuotojen takana olevien pilliinpuhaltajien parempaa suojelua.

TAXE-erityisvaliokunnan toimintaa hankaloitti se, että neuvosto, komissio ja osa jäsenvaltioista suhtautui sen työhön vastahakoisesti ja kieltäytyi toimittamasta pyydettyjä asiakirjoja. Aggressiivisen verosuunnittelun ja haitallisen verokilpailun kitkeminen voikin edellyttää muutoksia verosääntelyn lisäksi myös asiakirjojen avoimuutta koskeviin sääntöihin

Aktiivinen toiminta kansainvälisen veronkierron estämiseksi on yksi Sipilän hallitusohjelman veropolitiikan kärkihankkeista. Hallituksen tähänastiset toimet eivät vakuuta. Yritys ajaa läpi omistusten piilottamista helpottava hallintarekisteriuudistus oli esimerkki haluttomuudesta laittaa haitallinen verosuunnittelu kuriin. Onneksi edellisen hallituksen aloittamaa kehitysmaiden verojärjestelmien tukemista on jatkettu.

Komissio antoi kesäkuussa tiedonannon yhtiöverotuksesta. Suomi puolsi kannassaan avoimuutta, mutta sillä reunaehdolla, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että Suomi vastustaa pakollista, julkista maakohtaista raportointia. Hallitus on suhtautunut kriittisesti myös EU:n oman veroparatiisimääritelmän ja yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan luomiseen sekä veroparatiisien mustaan listaan. Suuryritysten julkinen maakohtainen veroraportointi on keskeinen keino verovälttelyn tukkimiseen avoimuuden avulla. Suomen on edistettävä maakohtaista raportointia osana keskustelua, jota osakkenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivistä paraikaa käydään trilogissa.

Vuonna 2014 allekirjoittaneiden valtioneuvoston jäsenten yhteistyöllä valmistelleen kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hallituksen tulee kertoa, aikooko se jatkaa ohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelmassa linjataan toimenpiteitä, joiden avulla veronkiertoon ja verovälttelyyn voidaan puuttua. Sen nojalla voidaan esimerkiksi torjua haitallista verokilpailua, tehostaa verovalvontaa ja verotustietojen vaihtoa, lisätä tietojen julkisuutta ja kiinnittää huomiota julkisten hankintojen verovastuullisuuteen.
Pelkkä toimeenpano ei kuitenkaan riitä, lisäksi ohjelman toteutumista tulee seurata ja arvioida säännöllisesti. Ohjelmaa tulisi myös päivittää vaalikausittain vastaamaan ajankohtaisia veropoliittisia haasteita.

Valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden maakohtaisen veroraportointivelvoitteen toteutumisesta olisi helppo aloittaa. Tänä vuonna toimintaohjelman pohjalta toteutettu valtionyhtiöiden ensimmäinen julkinen raportointikierros toi ilmi, että raportointiohjeistus ei ole riittävän tarkka halutun lopputuloksen, eli avoimuuden saavuttamiseksi. Moni valtionyhtiö ei antanut kaikkia pyydettyjä tietoja vedoten ohjeistuksen tuomaan mahdollisuuteen rajata raportointi yhtiöiden itsensä olennaisiksi katsomiin tietoihin. Esimerkiksi veroparatiiseissa tapahtuvasta toiminnasta raportoiminen maittain ja verolajeittain ei yhtiöiden näkemyksen mukaan ollut olennaista. Valtioneuvoston kanslian on puututtava esiin tulleisiin puutteisiin tarkentamalla raportointiohjeistusta.

Blogi