Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Aktivt grepp om flyktingkrisen

21. november 2015

Föregående vecka deltog jag i Interparlamentariska ¬unionen IPU:s generalförsamling i Genève. Jag höll Finlands anförande vid mötet. I mitt tal framhöll jag att parlamentarikerna borde kräva sina regeringar på politiskt ledarskap för att lösa flyktingproblemet. Den internationella migrationen är dagens megatrend som bara göds av klimatförändringen och befolkningstillväxten.
På grund av kriser i närområdet är flyktingströmmarna som söker sig till Europeiska unionen nu större än någonsin under de senaste 20 åren. Människor tvingas lämna sina hemländer av många olika anledningar: Några flyr inbördeskrigen, andra fattigdomen och kaoset i misslyckade stater. Sant är också att en del lämnar sina hemländer i hopp om en bättre levnadsstandard. Jag talade i Genève om lösningar på flyktingkrisen längs fyra spår.
Till det första spåret hör en dialog mellan utgångs-, transit- och mottagarländerna, Vi måste uppnå resultat vid novembertoppmötet i Valletta¬ som samlar länder i Europeiska unionen och Afrika. Den ökande¬ migrationsvågen har ¬orsakat ¬politisk missämja inom EU, när somliga länder anser sig bära ett större ansvar för flyktingarna¬ än andra. Till exempel väntas Tyskland i år ta emot över en miljon flyktingar i år. Ett speciellt stort tryck vilar på Medelhavs¬länderna.
Jag anser att Finland inte agerade klokt då man ¬lade ned sin röst vid omröstningen om att EU ska fördela flykting¬bördan jämnt. Detta gav tyvärr Finland en profil som det motsträviga landet. Det är nödvändigt att EU hanterar flykting¬krisen tillsammans. Det är också i Finlands intresse.
Till det andra spåret hör humanitär hjälp för att stödja flyktingarna. Vi måste försäkra oss om att regeringarna uppfyller sina moraliska förpliktelser i att erbjuda hjälp åt dem som lever i livsfara. FN:s flyktingorganisation UNHCR behöver tilläggsfinansiering för att kunna garantera humanitära¬ förhållanden på flyktinglägren. Ju bättre förhållandet på ¬lägren är, desto mindre behov har flyktingarna att bege sig till Europa.
Tyvärr försöker man nu ta sig över unionens gränser med fara för sitt eget liv. Årligen drunknar hundratals flyktingar¬ i Medelhavet. Utöver detta uppskattar man att kriminella¬ gäng och smugglare har dödat ungefär 3 000 flyktingar i år. Med humanitär hjälp, säkrare rutter och ett stopp för människo-smugglarnas affärsverksamhet kan länderna i ¬Europa få ett slut på förlusten av så många människoliv.
Det tredje spåret handlar om att angripa orsakerna till migrationsrörelsen. Vi behöver ett helhetsmässigt angreppssätt där vi förbättrar såväl säkerheten, utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, som förhindrar miljöproblem och klimatförändring.
EU måste också verka mera aktivt för att tillsammans med stormakterna lösa internationella konflikter som kriget i ¬Syrien.
Som det fjärde spåret lyfte jag fram nya former av ¬invandringspolitik, som erbjuder möjligheter till immigration som sker både tryggt och med respekt för mänskliga¬ ¬rättigheter. Det är inte bara frågan om ett problem utan också om en möjlighet för Finland. Immigrationen för med sig den arbetskraft ett åldrande Europa behöver.
Dessutom skickar invandrarna miljardbelopp i ”privat u-hjälp” till sina hemländer och främjar på så sätt ekonomisk återhämtning i de länder de lämnat. Välkoordinerad invandring och integration är ekonomiskt lönsam och kulturellt berikande.
Antalet asylsökande ökar i Finland och Europa, det här är oundvikligt. Det ger nya utmaningar vad beträffar ¬både flyktingförläggningar, service, språkinlärning och syssel¬sättning. Jag tror att vi kan klara av utmaningarna, men det förutsätter också aktivt politiskt ledarskap.

Åsikter och artiklar