Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

En röst kan avgöra

03. april 2017

Stadsfullmäktige i Karleby diskuterade långt om den ekonomiska situationen i staden vid sitt möte i början av mars. Befolkningen har ökat positivt vilket har inverkat på behovet att investera också i nya tjänster. Det här har synts som investeringarna bland annat i daghem och skolor.

Men det är också sant att stadens verksamhetskostnader har redan under en längre tid överstigit intäkterna. Det har uppkommit ett strukturellt underskott som man har under de senaste åren försökt att lösa med flera osthyvel-nedskärningar, efter omröstningsbeslutet även med uppsägningar.

Jag tror dock på det, att det skulle vara möjligt att åstadkomma mer hållbara besparingar genom att förnya strukturer och praxis. Förnuftigt vore det titta på stadens alla sektorsområden samtidigt i stället för de enskilda. Av denna anledning presenterade SDP:s fullmäktigegrupp ett förslag att man borde utarbeta ett omfattande ekonomiprogram för strukturreformer inom olika sektorsområden genast i början av nästa valperiod. På det här sättet kunde vi göra slut på osthyveln. Det är beklagligt att fullmäktige inte kunde godkänna förslaget enhälligt. Lyckligtvis en klar majoritet var ändå bakom det.

En annan viktig fråga i fullmäktige gällde förnyelse av servicenätet inom undervisning och småbarnspedagogik. Socialdemokraterna föreslog ändringar i utkastet till beslutet. Vår utgångspunkt i ärendet var rättvisa och jämlikhet. Vi anser att båda språkgrupperna och alla stadsdelarna bör behandlas lika. Detta förvekligas inte i förslaget av majoriteten i stadsstyrelsen.

Vi föreslog att elevgränsen skulle hållas på 32 elever för årskurserna 1-6 i en egen skola. Om antalet elever minskar, fattar man ett separat beslut om varje skola innan den läggs ner och eleverna flyttas till en annan skola så nära som möjligt. Stadsstyrelsens majoritet beslöt att höja minimiantalet till 48 elever, med undantag för bara några finskspråkiga skolor. Likabehandling förvekligades inte i detta beslut.

Vi ville också ha mer information om gymnasieutbildningen och placeringen av högstadiet innan man tar ett slutligt beslut. Problem med inneluften i Länsipuisto koulu har diskuterats också i offentligheten. Innan vi fattar ett beslut om att flytta gymnasiet till Länsipuisto, bör vi få information om byggnadens skick och om planerna att ta itu med inneluftsproblemen. Det skulle också vara naturligt i detta skede utreda investeringsbehov och därmed kostnaderna för en modell, där högstadiet skulle sammanföras med lågstadiet.

Vårt förslag om skolnätet fick gott stöd i fullmäktige, men tyvärr förlorade det mot stadsstyrelsens förslag med en röst. I en demokrati är varje röst viktig.


Åsikter och artiklar