Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Finland klarar av det

08. april 2014

PRESSMEDDELANDE


Regeringen fattade enligt finansminister Jutta Urpilainen de nödvändiga besluten för förnyandet av strukturerna, förbättrandet av tillväxt- och sysselsättningsförutsättningarna och saneringen av de offentliga finanserna. Tack vare rambeslutet kommer stats- och den offentliga skuldens förhållande till bruttonationalprodukten att börja minska. Urpilainen talade i riksdagen vid remissdebatten om planen för de offentliga finanserna som omfattar stats- och kommunalekonomin samt strukturpolitiska reformer.

- Regeringen har fattat sina beslut inför en svår balansgång. Å andra sidan måste man se till att skuldbördan inte börjar växa sig så stor att den begränsar vår handlingsförmåga i kommande kriser. Å andra sidan är tillväxten fortfarande så bräcklig att vi inte vill strypa den med egna åtgärder. Regeringen har därför beslutat att fördela anpassningsåtgärderna på flera år. Besluten från budgetmanglingen kan indelas i tre delar: anpassningen av statsfinanserna, tillväxtpaketet och verkställandet av det strukturpolitiska programmet.

Finansministern betonade att det enligt regeringen är ytterst viktigt att alla deltar i sörjandet för statsfinansernas framtid, tillväxten och sysselsättningen.

- Genom att inkomstskatteförhöjningarna riktats mot höginkomsttagare och lättnaderna till låginkomsttagare infrias regeringenslöfte om att försvara de som har det allra sämst ställt. Regeringen ville inte dra in på sådana inkomstöverföringar som berör de allra sämst bemedlade, såsom t.ex. utkomststödet.

Av de strukturpolitiska åtgärder som ingår i helheten lyfte minister Urpilainen fram bostadsbidragets skyddsdel på 300 euro som tas i bruk vid ingången av september 2015. Reformen ökar enligt henne avsevärt människors förmåga att ta emot arbete. Den andra viktiga reformen gällde förebyggandet av utslagningen av unga.

- De ungas sysselsättningsmöjligheter förbättras genom effektivare verkställning av ungdomsgarantin och höjning av läropliktsåldern till 17 år från och med 2015. Höjningen av läropliktsåldern som görs i syfte att förebygga utslagningen av unga är trots de strikta ekonomiska ramarna just nu en viktig investering i ett Finland där alla hålls med.

I och med rambeslutet styrs statliga tillgångar till produktivare bruk än i dagsläget. De viktigaste satsningarna gäller enligt Urpilainen kompetens- och innovationsinvesteringar som skapar ny tillväxt och nya framtidsutsikter samt snabbt sysselsättande trafik- och byggprojekt.

- Centrumslingan framskrider. Nya anslag anvisas till höjningen av vuxenbefolkningens utbildningsnivå och dessutom görs betydande tilläggssatsningar i växande företags innovations- och forskningsfinansiering. På så sätt kan vi förstärka tillväxten inom framtidens kompetensbas och underlätta det akuta läget med snabbverkande medel.

Regeringen har i sitt rambeslut enligt Urpilainen hittat en farled som gör det möjligt att navigera vidare så att man samtidigt tar hand om statsfinanserna, stödjer tillväxt och sörjer för rättvisheten. Hon betonar att det är fråga om en helhet.

- En helhet som garanterar välfärdssamhällets kontinuitet. En helhet som fortsätter med regeringens genomgående linje med rättvist förverkligad anpassning. En helhet som vänder skuldkvoten i en nedgående riktning och som avhjälper hållbarhetsunderskottet. En helhet somvisar att Finland även i ett tufft läge klarar av det.

Åsikter och artiklar