Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Fungerande förbindelser ett livsvillkor

06. oktober 2018

Riksdagens sista höstsession inför vårens val är i full gång. Vid sidan av vårdreformen är nästa års budget en av höstens viktigaste frågor.

Riksdagsledamöterna arbetar traditionellt över partigränser i frågor som rör trafikpolitiska frågor i den egna regionen, då fungerande förbindelser är ett livsvillkor för vårt exportberoende land.

Jag skrev förra veckan finansmotion tillsammans med två andra ledamöter från Vasa valkrets, där vi kräver tilläggsanslag för att stöda flygtrafiken från Karleby-Jakobstads flygplats. Karleby-Jakobstadsregionen är betydelsefull för hela Finland bland annat på grund av vår aktiva exportindustri.

Regionens positiva investerings- och sysselsättningsutveckling förutsätter fungerande trafikförbindelser, och flygtrafiken är en del av dem. Etableringen av företag som verkar internationellt i olika regioner är inte realistiskt utan flygförbindelser.

Under de senaste fem åren har passagerarmängderna på Karleby-Jakobstads flygplats fluktuerat kraftigt. Till exempel 2010 var minskningen ungefär 20 procent medan antalet passagerare ökade med över 28 procent 2015. År 2018 visar för ögonblicket på en minskning på cirka 10 procent.

Den fortgående försämringen av flygturer inverkar självklart på passagerarsiffrorna, vilket å andra sidan använts som en motivering för åter nya försämringar. Det måste bli ett slut på den här negativa spiralen, och det kräver ett aktivt grepp från statens sida.

Då man talar om flygplatsen är det nödvändigt att minnas skicket på de huvudstråk som förbinder flygplatsen med regionen. Olika aktörer i regionen har varit aktiva för att riksväg 8 ska bli en del av stomvägnätet.

Riksåttan är mycket riktigt en livsnerv som förenar industriklustret på västkusten med hamnar och flygplatser.En undersökning beställd av -sterbottens handelskammare räknar Riksåttans betydelse för Finlands ekonomi på årsbasis till tiotals miljarder euro. Förutom för exporten har Riksåttan betydelse för importen, hemmamarknadsindustrin, handeln, arbetsresor samt inhemsk och internationell turism.

Valkretsens riksdagsledamöter gjorde gemensamma finansmotioner också om bland annat ett utvecklingsprojekt för spårtrafiken och centrumområdet i Karleby, ett tungt vägande behov för både storindustrin och passagerartrafiken.

En gemensam viljeyttring från Karleby stad och staten är viktig lör projektet lör att man ska kunna inleda projektet så snabbt som möjligt.

Vi föreslår också cu tilläggsanslag för det viktigaste vägprojektet i Jakobstadsregionen, det vill säga förbättrandet av stamväg 68 och förbindelsen till Jakobstads hamn. Inom hamnens närområde finns 2 000 jobb, och företagen som verkar där är helt beroende av fungerande transporter.

Trafiknätet är ÄR ekonomins blodådror. För att hålla ekonomins hjul rullande och också kunna se till att skapa nya jobb, måste också trafiklederna vara i skick.

Därför är det önskvärt att man skulle få statsfinansiering för trafikprojekt i Karleby-Jakobstadsregionen. På så sätt kan vi för vår del se till en positiv utveckling för vår region.

Åsikter och artiklar