Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Globalt ansvar vårt intresse

23. maj 2015

Jag deltar i dag, lördag, i evenemanget Världen i byn, där jag diskuterar utvecklingssamarbete, kamp mot skatte¬paradis och klimatskydd. Ämnet är mycket aktuellt, då man pekat ut utvecklingssamarbetet som ett av nedskärnings¬objekten i regeringsförhandlingarna.

Medan den nya regeringen fortfarande slipar på sitt program är det bra att påminna om Finlands internationella ansvar. Det är viktigt att komma ihåg att Finland med utvecklingssamarbete kan motverka hot, vars inverkningar sträcker sig också till oss här i Finland. Exempel på det här är kampen mot ebola i Västafrika som också hindrar att sjukdomen sprids till Europa.

Ett annat exempel på internationellt ansvar är läget med människosmuggling på Medelhavet, där vi kan bevittna förlusten av tiotusentals människoliv. Under den nuvarande regeringen i EU förband sig till, krishantering för att stöda länderna i Afrika som aktioner för att stoppa människosmugglingen.

Immigrationen måste ses som både en möjlighet och som en humanitär skyldighet. EU:s färska immigrationsagenda poängterar båda de här aspekterna. Å ena sidan vill man utveckla arbetstillståndet för högt utbildade (Blue Card) som skulle ge EU-länderna kunnig arbetskraft. Å andra sidan vill man främja en jämnare för¬delning av asylsökande i olika länder.

Nyckeln i att sätta stopp för illegal immigration är att förbättra situationen i ursprungsländerna. Därför är det viktigt att utvecklingssamarbetet i Afrika fortsätter och att man ser till kvaliteten i arbetet. Det mest hållbara sättet att stöda länderna i området är att ge stöd för möjligheterna till tillväxt, förbättring av sysselsättningsläget för unga och kamp mot illegal kapitalflykt.

Kapitalflykten från utvecklingsländerna uppskattas ut¬göra en större penningström en det bistånd som de utvecklade länderna ger och investeringar i utvecklingsländerna tillsammans. Därför är bekämpningen av korruption, arbetet mot skatteparadis och stödet till lokala skattemyndigheter för att öka deras möjligheter att verka centrala delar av utvecklingssamarbetet.

Förutom att stödja den ekonomiska utvecklingen verkar EU på området med tre civila krishanteringsprojekt med syfte att ge stöd åt ländernas säkerhetsmyndigheter. Det är också viktigt att operationerna utvidgas till utbildning i kampen mot människosmuggling till exempel i Niger som är en av knutpunkterna i denna hantering.

Under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja gav Finland i måndags sitt stöd för att grunda EU:s krishanterings¬operation. Avsikten är att hindra smugglarnas verksamhet i Medelhavet och förstöra deras fartyg innan de tas i bruk för smuggling. Enligt uppgifter som getts riksdagen undersöker man som bäst möjligheterna till mandat från FN:s säkerhetsråd och samarbete med regeringen i Libyen.

Jag har under veckan talat om att oppositionen kunde överväga att bilda en gemensam skuggregering och att partierna som hamnat i opposition också har gemensamma mål. mål kunde vara försvaret av Finlands internationella ansvar. Det handlar om att ta emot kvotflyktingar och att bevilja asyl åt hjälpbehövande samt deltagande i internationell kris¬hantering och utvecklingssamarbete speciellt i Afrika.

Åsikter och artiklar