Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nationalspråken under statsministern

11. mars 2011

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen föreslår att statsministern ansvarar för nationalspråken, att läroplanen för språkutbildning ses över och att språkbadsverksamheten ges mera resurser.

Efter att ha bekantat sig med Ahtisaarigruppens förslag för ett tvåspråkigt Finland, vill SDP:s ordförande Jutta Urpilainen redogöra för sin ståndpunkt. ? Det ger en tyngd åt förslagen att de beretts av en parlamentarisk styrgrupp under president Ahtisaaris ledning. SDP:s linje har alltid varit att vi måste hitta ett brett politiskt samförstånd om tvåspråkigheten. Finlands tvåspråkighet har en bredare betydelse för hela nationen än att trygga den svenskspråkiga befolkningens service. Det handlar också om identitet: Finlands närmaste referensram är Norden.

Enligt ordförande Urpilainen vore det naturligt att statsministern och hennes kansli ansvarade för nationalspråken. Urpilainen har redan tidigare föreslagit att Ålandsfrågorna skulle ligga under statsministern. ? Statsministern har den prestige som behövs för att se till den språkliga minoritetens rättigheter.

Jutta Urpilainen tycker också att det är motiverat att se över undervisningsmetoderna och lägga upp nationella mål för språkundervisningen. ? Jag tycker att Ahtisaarigruppens förslag om att utveckla undervisningsmetoderna i nationalspråken är oerhört viktigt. Det är många finskspråkiga ungdomar som inte vågar eller kan använda svenskan i tal. Fokus i undervisningen bör ligga på muntlig kommunikation och landets tvåspråkiga kultur- och programutbud måste utnyttjas bättre.

- Vi måste också göra upp en nationell målsättning för vilka språkkunskaper våra elever ska ha. Det handlar inte bara om svenskan, utan elevernas språkkunskaper har överlag blivit sämre. När vi definierat ett nationellt språkmål kan vi eventuellt också reformera studentexamen.

Urpilainen var glad över att Ahtisaarigruppen vill satsa på språkbad på finska och svenska. ? Språkbadsverksamheten är ett ypperligt sätt att lotsa in barnen i tvåspråkigt tänkande. Med ökade statliga projektstöd kan vi utvidga verksamheten till flera orter och skolor.

Åsikter och artiklar