Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Finansminister Urpilainen: Sysselsättningen spelar en nyckelroll vid förstärk

12. februari 2014

PRESSMEDDELANDE


Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav onsdagen den 12 februari 2014 ut sin ekonomiska översikt om Finland. Finansminister Jutta Urpilainen som talade vid publiceringstillställningen betonade att det trots regeringens åtgärder som förstärkt tillväxten, konkurrenskraften och den offentliga ekonomin återstår mycket att göra.

Hon fäste särskild uppmärksamhet vid tre trender som spelar en väsentlig roll vid förnyandet av Finland. Den första är sysselsättningen, som framhävs även i OECD:s rapport. Urpilainen påminde att tillväxten och arbetsplatserna ligger kommer först på regeringens agenda.

- För att vi ska kunna sköta om vår välfärdsmodell krävs fungerande arbetsmarknader. Vi behöver arbete åt arbetssökanden och arbetstagare på branscher som lider av svår brist på arbetskraft. En kraftig sysselsättning är av avgörande betydelse både för förstärkningen av den offentliga ekonomin och för framgång på längre sikt, sade Urpilainen.

Den andra aspekten är enligt Urpilainen ansvarsfull finanspolitik. Hon anmärkte även att OECD i sin rapport noterat den finanspolitiska regleringens betydelse för konjunkturpolitiken.

- I Finland begrundar vi nu storleken och tidsplaneringen av den nödvändiga anpassningen. Regeringen har förbundit sig till att bryta skuldspiralen, men de nödvändiga åtgärderna bör tidsplaneras förnuftigt så att tillväxten kan säkerställas.

Den ökande ojämställdheten utgör enligt Urpilainen den tredje viktiga aspekten. Hon sätter stort värde på OECD:s bedömning av att den sociala jämställdheten varit en bidragande faktor till Finlands framgång.

- Den Nordiska välfärdsmodellen har visat sig vara en internationellt fungerande samhällsmodell där framhävandet av jämställdheten skapat en ”spiral av positiv utveckling” såväl inom ekonomin som i samhället i högsta allmänhet. Det som oroar är att ojämställdheten enligt flera olika mätare nu ökar på global nivå.

Även om Finland enligt Urpilainen fattat korrekta beslut och går i rätt riktning så återstår det mycket att göra.

- Vi har alla nycklar i våra egna händer. För att vi ska kunna säkerställa den positiva utvecklingsspiralen i välfärdssamhället måste jämställdheten hållas i fokus för vår samhällspolitik. Ojämställdhet måste bekämpas på samtliga fora inom samhället.

Åsikter och artiklar