Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi tarvitsee metsäteollisuuden pelastusohjelman

25. syyskuuta 2009


Viime aikoina on käyty runsaasti keskustelua suomalaisen teollisuuden tulevaisuudesta. Erityisesti huolet ovat kohdistuneet metsäteollisuutemme aseman turvaamiseen. Porvarihallitus ei ole paneutunut riittävällä vakavuudella metsäteollisuuden ongelmiin. Hallituksen pitäisi pikaisesti koota saman pöydän ympärille niin yritysten kuin ay-liikkeenkin edustajat pohtimaan, miten teollisuudenalan toimintaedellytyksiä pystytään parantamaan. Hätäneuvottelujen pohjaksi sopii SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen esittämä kansallinen metsäteollisuuden pelastusohjelma.

Ensimmäinen tarvittava askel on perua suunnitellut energiaveron korotukset ja vastata kohtuuhintaisen energian saatavuudesta ja riittävyydestä. Metsäteollisuus on suomalaisen teollisuuden kivijalka. Koko metsäklusteri tuo Suomelle kolmanneksen maamme nettovientituloista. Klusteri tarjoaa työtä suoraan ja välillisesti noin 200 000 suomalaiselle. Ala on suurissa vaikeuksissa, mistä kertovat jatkuvat irtisanomis- ja lomautusuutiset. Maan hallituksen pitäisi nyt määrätietoisesti toimia alan toimintaedellytysten parantamiseksi sen sijaan, että se omilla toimillaan vaikeuttaa alan tilannetta.

Toiseksi tarvitsemme metsäverotukseen, puuhuoltoon ja metsäteollisuuden kehittämiseen liittyvien vaikutusten selvittämistä. Metsäverotuksen osalta voisi harkita siirtymistä takaisin metsämaan pinta-alaverotukseen, jolla voitaisiin nykyistä paremmin tukea tasaista puuhuoltoa ja metsänhoitoa. Metsälainsäädäntö ja metsien uudistamiseen sekä ensiharvennuksiin liittyvät kysymykset olisi ratkaistava pikaisesti. Kasvatuskelpoisten taimikoiden aikaansaamiseksi olisi säädettävä tiukemmat määräajat ja korostettava ensiharvennusvelvoitetta. Nykyinen metsien uudistamisvelvoite on liian löysä. Samoin olisi panostettava alan ammattilaisten kouluttamiseen metsäneuvojiksi. Tällä tavalla voitaisiin auttaa kaupunkilaismetsänomistajia metsänhoitoon ja korjuuseen liittyvissä kysymyksissä.

Kolmanneksi tarvitsemme rakennemuutoksesta vaikeimmin kärsiville alueille panostuksia uudenlaisen teollisuuden kehittämiseen. Hallituksen yhä jatkuva passiivisuus Venäjän puutullikysymyksessä aiheuttaa paineita puuhuollon lisäksi puunkuljetukselle kotimaassa. Puuta on jouduttu kotimaassa kuljettamaan pitempien matkojen ja heikompien tieyhteyksien kautta. Metsäteollisuuden kannalta välttämättömien liikenneyhteyksien perusparannukseen on osoitettava valtion talousarviossa enemmän varoja. Samoin metsäklusterin tutkimus- ja kehityssatsauksia on lisättävä.

SDP on varoittanut vuodesta 2007 lähtien siitä, että toimettomuus metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa uhkaa johtaa koko alan alasajoon. Nyt tarvitaan kansallista yhteishenkeä metsäteollisuuden tulevaisuuden turvaamiseksi.

Uutiset