Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vastaa eläkeläisille

12. huhtikuuta 2011

Suomessa on 1,4 miljoonaa eläkeläistä. Heidän joukossaan on paljon köyhiä. Pohjanmaalla on Suomen pienimmät eläkkeet. Tämän vuoksi meidän pohjalaisten on ryhdistäydyttävä asiassa.

Veli Salmi (Ilkka 7.4.) nosti ansiokkaasti esiin eläkeläisten toimeentulon haasteita. Hän kysyi - minut nimeltä mainiten - kansanedustajien eläkekantoja.

Vanhusköyhyyden torjumiseksi kansaneläkkeiden kehittäminen on edelleen tärkeää. On kuitenkin syytä muistaa, että talous voi olla tiukalla myös työeläkettä saavilla ikäihmisillä. Tilastokeskuksen (Hyvinvointikatsaus 4/2010) mukaan pienituloisten eläkeläisten tuloista yli puolet tulee ansioetuuksista. Siksi myös pienten työeläkkeiden taso on olennainen asia. Keskimääräinen kokonaiseläke on noin 1350 euroa kuukaudessa. Työeläkkeet ovat jääneet jälkeen muusta ansiokehityksestä.

SDP:n yksi kynnyskysymys hallitukseen menolle onkin se, ettei työeläkkeitä leikata. Sen lisäksi olemme halukkaita pohtimaan työeläkeindeksin uudistamista, vaikka nopeita patenttiratkaisuja ei tässä olekaan tarjolla.

Tämä työ tulee totta kai tehdä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa me sosialidemokraatit olemme asettaneet tavoitteeksi, että myös eläkeläisjärjestöt tulee ottaa mukaan tähän selvitystyöhön. Toivon, että näin voidaan lisätä eläkeläisten luottamusta asioiden tasapuoliseen tarkasteluun. Tässä yhteydessä tulee pohtia keinoja, kuinka indeksiparannuksia voisi kohdentaa pienituloisille eläkkeensaajille.

Eläkeläisten toimeentulon kannalta vieläkin suurempi kysymys saattaa olla verotus, joka on noussut yhdeksi vaalien pääteemaksi. Kun keskusta ja kokoomus ovat vieneet verotustamme tasaveron suuntaan, toimeentulo on tiukentunut niin pienituloisilla kuin keskituloisillakin eläkeläisillä. Tähän on puututtava. Nykyhallituksen tekemät energia- ja arvonlisäverojen korotukset ovat heikentäneet ostovoimaa maksukyvystä riippumatta. Korotukset kohdistuvat kipeimmin pienituloisiin. Keskusta ja kokoomus lupailevat saman menon jatkumista. Me sosialidemokraatit haluamme torjua tasaverokehityksen, jotta mm. eläkeläisten ostovoimaa ei heikennettäisi.

Veli Salmi peräsi oikeudenmukaisuutta eläkeläisten verotukseen. Tätä me demaritkin haluamme. Parhaiten se tehdään kunnallisverotuksessa. Kunnallisverotuksessa otetaan huomioon eläketulovähennys, ja perusvähennys tehdään sen jälkeen. Me sosialidemokraatit olemme yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa asettaneet tavoitteen siitä, että näitä vähennyksiä korottamalla keventäisimme pieni- ja keskituloisten eläkeläisten kunnallisverotusta. Luonnollisesti valtion tulee kompensoida tästä syntyvät kuntien taloudelliset menetykset.

Salmi toi hyvin esille sen, että hallituksen takuueläkevalmistelussa oli puutteita. Yksi sellainen oli asumistukea leikkaava vaikutus. Asumistukiasiassa demarit äänestivätkin pienituloisten eläkeläisten puolesta. Lisäksi takuueläkkeen suhde varhennusvähennykseen on ongelmallinen.

Myös julkiset palvelut ovat tulonsiirtoa eläkeläisille. Erityisesti on turvattava ikäihmisille tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen vanhustenhoitoon. Siksi tarvitsemme vanhustenhoitolain ja rahoituksen sen toimeenpanoon. Monen eläkeläisen taakkana on terveys- ja lääkekulut. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutaakkaa olisi syytä keventää siten, että asiakas- ja lääkemaksujen katot yhdistetään ja madalletaan.Olen samaa mieltä Veli Salmen kanssa siitä, että nyt on aika toimia, jotta eduskunta voi korjata eläkeläisten toimeentulon epäkohtia.

Uutiset